Top

TypeApp

TypeApp

TypeApp hiển thị hộp thư của bạn như một list danh sách công việc. Ứng dụng còn hỗ trợ chế độ xem sau và “nhắc nhở” đối với email được đánh dấu đặc biệt.